سيستم جامع خدمات آموزش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی كه درسال هزاروسیصدوهفتاد وچهار طراحی و با نام سيستم جامع آموزشی و تحصيلی نصر معروف و در چندين دانشگاه و موسسه آموزش عالی در اقصی نقاط كشور مورد استفاده بوده در سال هشتاد و دو با همكاری شركت و دانشگاه فردوسی به صورت وبی طراحی و پياده سازی مجدد گرديد و علاوه بر دانشگاه فردوسی در سطح كشور مورد استفاده چندين دانشگاه و دانشکده و موسسه آموزش عالی می باشد كه سيستم فوق با همكاری دانشگاه فردوسي مشهد و متخصصين اشركت طراحی و به صورت متن باز در اختیار جامعه دانشگاهی کشور با نام جدید سدف  قرار گرفت.این شرکت کلیه خدمات پشتیبانی سیستم را اعم از امنیت، برنامه‌نویسی، بروزرسانی و …  تحت پوشش خود قرارداده است.

این سیستم شامل زیرسیستمهای ذیل میباشد:

– امور آموزشی دانشجویان

– مدیریت امور آموزشی

– امور مالی

– پرتال دانشجویی

– پرتال اساتید

– ارزشیابی اساتید

– کدینگ

– پذیرش و ثبت نام

– مدیریت FrameWork

– مدیریت بانک(پرداخت الکترونیک)

– زیرسیستم حراست

– زیرسیستم مدیریت مرکزی

– زیرسیستم حق التدریس و…..