اطلاعات یکی از مهمترین عناصر یک شرکت می باشد و به طور فزاینده ای عامل بقاء سازمان هاست. دریافت استاندارد iso 27001 شما را در مدیریت و محافظت هر چه بهتر از اطلاعات باارزش سازمان یاری می کند. شرکت پیشگامان با مشاوره، طراحی و  پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر مبنای استانداردهای iso 27001 جهت تامین امنیت سیستم اطلاعاتی سازمان شما اقدام خواهد کرد.

ISO/IEC 27001 مستلزم مدیریت موارد زیر است:

-تعیین خط مشی امنیت اطلاعات و تعمین اهداف امنیت.

-شناسایی و طبقه بندی دارایی های اطلاعاتی

-ارائه معماری زیرساخت شبکه

-تحلیل و تدوین کنترل های امنیتی.

-مدیریت حوادث امنیت اطلاعات.

-شناسایی و طبقه بندی ریسک های امنیتی.

-تست نفوذپذیری.

-طرح مدیریت بحران.

-طرح پشتیبانی و نگهداری سیستم.