نام شرکت: مانیشن

آدرس سایت: manishen.com

جایزه: از ۱ میلیون تا ۵ میلیون تومان

تعداد رخنه‌های گزارش‌شده/پذیرش‌شده: ۰/۰

وضعیت: معلق